The Thousand Talents Plan
Name:
Expert category:
Subject Category:
Job title:
Position:
Name E-mail
FEI Lu lufei@mail.sim.ac.cn
LIU Zhengxin z.x.liu@mail.sim.ac.cn
LIU Zhi zliu2@mail.sim.ac.cn
LU Yumin Yumin.Lu@sitrigroup.com
TAO Hu tiger@mail.sim.ac.cn
WANG Shumin shumin@mail.sim.ac.cn
WANG Zhen zwang@mail.sim.ac.cn
ZHANG Xiaolin xlzhang@mail.sim.ac.cn
  • 1