Patents
Growth Method of Graphene
Name: Growth Method of Graphene
The patent category:
Application number: JP2017-507054
Application date: 2015/11/9
First inventor: WANG, Haomin
Other inventors: TANG, Shujie;LU, Guangyuan;WU, Tianru;JIANG, Da;DING, Guqiao;ZHANG, Xuefu;XIE, Hong;XIE, Xiaoming;JIANG, Mianheng
Other note: