Patents
Preparation Method of Graphene Nanoribbon on h-BN
Name: Preparation Method of Graphene Nanoribbon on h-BN
The patent category:
Application number: JP2015-206777
Application date: 2015/10/20
First inventor: Wang; Haomin
Other inventors: He; Li, Chen; Lingxiu, Xie; Hong, Wang; Huishan, Tang; Shujie, Li; Lei, Zhang; Daoli, Xie; Xiaoming?, Jiang; Mianheng
Other note: